Vytvořte fakturu

Harris Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Harris Slovakia
IČO 35692421
TIN 2020861645
Datum vytvoření 12 Červen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Harris Slovakia
Haanova 26
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 346 806 €
Zisk 54 635 €
Kapitál 151 107 €
Vlastní kapitál 105 393 €
Kontaktní informace
Email info@harris.sk
webové stránky http://www.harris.sk
Telefon(y) +421262245607
Fax(y) 0262245607
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 11,712
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 11,712
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,392
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 132,165
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 43,565
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,401
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,199
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 143,877
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,791
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,200
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,592
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,000
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 364
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,635
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,086
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,544
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 24,140
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,033
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 14,464
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,777
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 866
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,402
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 346,806
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 0
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 346,805
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 275,297
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,898
C. Služby (účtová skupina 51) 87,815
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 174,129
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,476
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,721
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 258
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 71,509
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 250,092
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 74
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 74
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,520
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,520
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,446
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 70,063
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 15,428
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 54,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692421 TIN: 2020861645
 • Sídlo: Harris Slovakia, Haanova 26, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 12 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  MUDr. Božena Bušová predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 06.11.2009
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.03.2010Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda predstavenstva Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.11.2009
   04.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   21.06.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   poradenská činnosť v oblasti životného štýlu v rozsahu voľnej živnosti
   01.12.2004Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lektorská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová - predseda Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 05.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Osuského 36 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Miriam Čizmazia Dlhé Diely I 3269/52 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 20.06.2002
   Ing. Alexandra Pavlovičová Beniakova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.06.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Kubinský Kukučínova 44 Bratislava 831 02
   10.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   16.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Viktor Kouřil Západný rad 3 Bratislava
   MUDr. Priska Rupčíková Kalištná 1 Bratislava
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   29.05.1998Nový štatutárny orgán:
   Leonard S. Fullagar 6000 Western Place Suite 100 Fort Worth Texas 761 07 USA dlhodobý pobyt na území SR : Nám. Martina Benku 24 Bratislava 801 02
   28.05.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   13.06.1997Nové obchodné meno:
   Harris Slovakia, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom zdravotníckych prístrojov, pomôcok a náradia
   sprostredkovateľská činnosť
   opatrovateľská činnosť - okrem poskytovania stravy a ubytovania
   vypracovanie odborných štúdií okrem architektonických a urbanistických
   12.06.1997Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   10.12.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Haanova 26 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Božena Bušová Thorézova 36 Bratislava 851 03
   MUDr. Ivan Valentovič Tehelná 13 Bratislava 831 03
   09.12.1996Zrušené obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Zrušené sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   12.06.1996Nové obchodné meno:
   VŽP - Harris Slovakia, a s. domáca ošetrova- teľská starostlivosť
   Nové sidlo:
   Židovská 17 Bratislava 816 48
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore ošetrovateľstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Roman Vidovenec Drobného 2 Bratislava
   Dr. Ferenc Falus Gyergyó utca 5 Budapest 1026 Maďarská republika dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava
   Jerry L. Brownlee Box 133 B, Cleburne Texas 760 31 USA dlhodobý pobyt na území SR : Osuského 36 Bratislava