Vytvořte fakturu

HPL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.01.2016
Basic information
Obchodní název HPL
IČO 35692448
TIN 2020861656
DIČ SK2020861656
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPL
Istrijská 20
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 16 930 964 €
Zisk 2 836 508 €
Kapitál 7 960 279 €
Vlastní kapitál 5 734 950 €
Kontaktní informace
Email perdochova@hpl.sk
webové stránky http://www.hpl.sk
Telefon(y) +421269307140
Date of updating data: 14.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,863,878
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,516,259
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,424,554
2. Software (013) - /073, 091A/ 550
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 1,424,004
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,273,672
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,077
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 919,585
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 160,918
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 2,092
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 818,033
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 818,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,166,300
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 592,003
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 589,403
4. Zvířata (124) - /195/ 2,600
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,745,760
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,102,664
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 79
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,102,561
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 600,000
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,762
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 990
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 656
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,688
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,828,537
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,978
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,818,559
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 181,319
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,812
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 179,507
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,863,878
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,571,458
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 910,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 910,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 24,895
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 91,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 91,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,709,055
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,709,055
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,836,508
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,291,166
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 49,485
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 42,515
12. Odložený daňový závazek (481A) 6,970
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 148,574
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,013,835
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,205,587
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,508
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,611
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 868,468
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,766
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 369,012
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 249,333
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,019
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,118
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 79,272
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 79,272
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,254
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,254
Date of updating data: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,875,370
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 16,930,964
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,875,370
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 53,290
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,304
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,325,573
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,167,036
D. Služby (účtová skupina 51) 1,371,044
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,081,848
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,411,502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,502,621
4. Sociální náklady (527, 528) 167,725
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,473
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 321,415
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 321,415
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 36,082
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,043
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 342,718
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,605,391
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,337,290
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 116,060
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 3,984
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 59,875
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 55,585
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 4,290
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 52,167
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 52,000
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 167
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,024
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 3,983
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,963
2. Ostatní náklady (562A) 3,963
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 926
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,152
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 105,036
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,710,427
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 873,919
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 872,716
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,203
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,836,508
Date of updating data: 14.01.2016
Date of updating data: 14.01.2016