Vytvořte fakturu

Stavby a montáže - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stavby a montáže
IČO 35692693
TIN 2020310182
DIČ SK2020310182
Datum vytvoření 19 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavby a montáže
Budatínska 41
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 332 634 €
Zisk 20 569 €
Kapitál 302 155 €
Vlastní kapitál 108 654 €
Kontaktní informace
Email stavbyam@azet.sk
Telefon(y) 0244461197
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 269,340
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,812
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,812
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 23,812
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 138,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 137,627
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,627
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 458
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 104,921
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 115,556
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -10,635
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,422
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 269,340
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 129,223
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,536
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 99,479
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 99,479
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,569
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 140,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 63,147
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 58,900
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 58,900
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,247
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,448
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -50
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,254
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,818
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,307
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,783
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,783
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,739
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,325,839
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,332,634
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 559
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,325,280
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,076
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,719
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,297,021
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 172,132
D. Služby (účtová skupina 51) 995,479
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 85,900
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,849
4. Sociální náklady (527, 528) 1,563
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,844
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,844
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 31,275
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 799
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,613
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,228
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,161
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,390
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 3,390
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,771
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,158
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,455
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,886
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,886
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,569
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015