Vytvořte fakturu

AGEM COMPUTERS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AGEM COMPUTERS
IČO 35692715
TIN 2020323943
DIČ SK2020323943
Datum vytvoření 20 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGEM COMPUTERS
Panónska 42
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 38 463 820 €
Zisk 1 148 830 €
Kapitál 24 475 997 €
Vlastní kapitál 4 944 659 €
Kontaktní informace
Email obchod@agem.sk
webové stránky http://www.agem.sk
Telefon(y) +421232132010
Fax(y) 0232132020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 17,103,795
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,312,765
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,309,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,484,335
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,305,036
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 520,075
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,319
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,319
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,601,563
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,115,867
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,097,671
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 18,196
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,214,094
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,092,596
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,092,596
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 121,498
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 271,602
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,300
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 263,302
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 189,467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,050
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 176,417
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,103,795
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,093,488
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 26,556
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 26,556
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,655
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,655
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,915,447
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,915,447
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,148,830
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,999,585
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 177,289
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 24,113
12. Odložený daňový závazek (481A) 153,176
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,803,341
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,509,424
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,509,424
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,843,418
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,737
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,395
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 415,787
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 580
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,955
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,955
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,722
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,722
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 5,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 38,036,543
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 38,463,820
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,235,717
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,800,826
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427,177
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,950,751
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 33,350,085
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 104,851
D. Služby (účtová skupina 51) 2,394,673
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 486,350
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 347,557
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 121,377
4. Sociální náklady (527, 528) 17,416
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,389
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 546,469
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 546,469
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,891
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,322
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,721
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,513,069
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,186,934
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38,173
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 905
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 905
XII. Kurzové zisky (663) 37,268
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,868
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 37,586
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 39,281
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,695
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,474,374
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 325,544
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 299,702
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 25,842
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,148,830
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35692715 TIN: 2020323943 DIČ: SK2020323943
 • Sídlo: AGEM COMPUTERS, Panónska 42, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 19.12.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Fabián 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava
  Ing. Hana Fabiánová 13 278 € (50%) J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.06.2007Nové sidlo:
   Panónska 42 Bratislava 851 01
   31.05.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   21.11.2006Nové predmety činnosti:
   montáž a oprava výpočtovej a kancelárskej techniky
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel a plavidiel
   30.06.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   reklamná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   colná deklarácia
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   29.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Ing. Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   09.04.2002Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.04.2002Zrušeny spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.12.2001Nové obchodné meno:
   AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 63 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   AGEM, spol. s r.o. IČO: 31 319 971 Staré Grunty 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Fabián J. Stanislava 3 Bratislava
   18.12.2001Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušené obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   17.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   08.12.1998Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Future Media International, spol. s r.o. IČO: 49 710 532 Krocínovská 8 Praha 6 160 00 Česká republika
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súmračná 9 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BRIDGE CONSULTANTS, spol. s r.o IČO: 49 710 532 Slunná 8 Praha 6 162 00 Česká republika
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Malaník Novomestského 4 Trenčín 911 01