Vytvořte fakturu

PricewaterhouseCoopers Tax - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2015
Basic information
Obchodní název PricewaterhouseCoopers Tax
IČO 35692766
TIN 2020309588
DIČ SK2020309588
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo PricewaterhouseCoopers Tax
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 905 683 €
Zisk 6 694 €
Kapitál 3 698 355 €
Vlastní kapitál 22 811 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259350111
Fax(y) 0259350222
Date of updating data: 16.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,428,443
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,834
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,834
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,834
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,181,731
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 68
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 68
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,953,620
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,153,483
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,153,483
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,615,273
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 157,512
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,352
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 228,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,061
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 217,982
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 240,878
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,257
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 236,621
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,428,443
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,505
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 664
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 664
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,317
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,317
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,694
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,395,470
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,243,829
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,800,392
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,800,392
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,904,502
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 233,311
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 74,433
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231,191
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 151,641
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 112,239
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,402
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,468
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,108
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 360
Date of updating data: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,917,349
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,905,683
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,891,922
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,761
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,786
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,736
D. Služby (účtová skupina 51) 1,798,457
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,063,829
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,450,973
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 552,663
4. Sociální náklady (527, 528) 60,193
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,462
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,813
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,813
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,744
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110,233
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,905,897
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,077,729
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,518
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11,666
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 11,666
XII. Kurzové zisky (663) 2,852
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,342
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,164
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,176
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,914,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,877
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,892
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -15
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 1,904,502
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,694
Date of updating data: 16.12.2015