Vytvořte fakturu

MP Elektronik - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MP Elektronik
IČO 35692944
TIN 2020309951
DIČ SK2020309951
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MP Elektronik
Bohúňova 22
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 881 702 €
Zisk 39 661 €
Kapitál 952 288 €
Vlastní kapitál 352 076 €
Kontaktní informace
Email mail@mpelektronik.sk
webové stránky http://www.mpelektronik.sk
Telefon(y) +421254654494, +421254654495, +421254654496
Mobile(y) +421911723144, +421911723123, +421911723141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 854,032
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 619,249
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 413
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,943
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 596,893
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 596,893
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 216,338
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,791
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,791
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 175,766
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 170,032
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 170,032
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,349
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 32,781
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,406
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,375
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,445
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 18,157
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 288
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 854,032
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,736
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,780
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 343,656
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 343,656
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,661
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 462,296
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 588
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 413
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,708
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 214,389
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214,389
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,828
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,518
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -37
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 243,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 878,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 881,702
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 72
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 878,728
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,502
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 858,564
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 158,686
D. Služby (účtová skupina 51) 632,056
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 51,637
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,712
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,120
4. Sociální náklady (527, 528) 2,805
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,965
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,524
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,524
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,696
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,138
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,058
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,203
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 301
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 32,361
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 32,361
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 541
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 541
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,960
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,960
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 28,243
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 51,381
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,720
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,720
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,661
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015