Vytvořte fakturu

NAUTILUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NAUTILUS
IČO 35693142
TIN 2020355854
DIČ SK2020355854
Datum vytvoření 10 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NAUTILUS
Hrobákova 21
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 274 268 €
Zisk 235 434 €
Kapitál 348 224 €
Vlastní kapitál 195 376 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421267209031, +421262318887, +421262523141, +421262523142, +421262523143, +421267209032, +421267209035, +421267209033, +421267209034, +421267209030
Fax(y) 0267209030
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 634,959
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 247,079
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 247,079
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 230,579
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 16,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 358,411
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 28,962
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 478
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,484
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 330,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 317,720
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 317,720
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,205
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 -1,476
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,931
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -8,407
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 29,469
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 29,469
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 634,959
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,848
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 153,196
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 153,196
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,856
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,856
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,638
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 36,324
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -47,962
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 235,434
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 252,045
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35,207
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 394
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 34,813
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 209,432
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 181,639
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,639
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 361
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 413
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,384
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,103
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,532
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,406
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,406
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 66
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,258,758
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,274,268
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 57,365
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,198,560
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,510
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,016,002
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,701
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 114,699
D. Služby (účtová skupina 51) 671,747
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 139,941
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 99,233
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,881
4. Sociální náklady (527, 528) 5,827
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,721
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,261
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,261
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,059
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,873
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 258,266
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 432,778
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,999
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,393
2. Ostatní náklady (562A) 4,393
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,404
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,202
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,951
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,315
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 235,434
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693142 TIN: 2020355854 DIČ: SK2020355854
 • Sídlo: NAUTILUS, Hrobákova 21, 85102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 10.06.1996
  Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 10.06.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Richard Markovič 75 602 € (49.3%) Viničná 10 Stupava 900 31
  Ing. Ivan Zámečník 77 594 € (50.7%) Pažitná 8 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.06.2013Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   29.01.2010Nové predmety činnosti:
   úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
   revitalizácia a čistenie brehov a dna jazier a vodných nádrží
   prípravné práce k realizácii stavby
   dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov (§ 3 písm. a) zákona) povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 t
   Noví spoločníci:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Viničná 10 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   28.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   06.02.2007Nové predmety činnosti:
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   06.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   05.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   cestná nákladná doprava
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31
   Richard Markovič Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Zámečník Pažitná 8 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 10.06.1996
   Richard Markovič Rovniakova 14 Bratislava 852 01 Vznik funkcie: 10.06.1996
   30.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   17.03.1998Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí
   vedenie účtovníctva
   výroba audiovizuálnych a filmových programov okrem vytvorenia pôvodného diela a prekladov diel do iných jazykov /§ 2 ods.1 § 3 ods. 1 a 2 autorského zákona/
   projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby
   hydrotechnické stavby
   hydroenergetické stavby
   vodné cesty a vodná doprava
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   16.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   NAUTILUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   práce pod vodou - montážne demontážne a čistiace
   poradenská činnosť v oblasti potápačských prác a potápačskej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov a školení
   reklama a propagácia
   sprostredkovateľská činnosť
   výuka potápačov
   Noví spoločníci:
   Klub potápačov NAUTILUS, Hrobákova 21 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Barta Jégeho 17 Bratislava 821 08
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Pavol Pálka Kovácsova 38 Bratislava 851 10
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Richard Markovič Damborského 2 Bratislava 841 01
   Ing. Ivan Zámečník Líščie Nivy 4; Bratislava 821 08