Vytvořte fakturu

EKO - BETON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EKO - BETON
IČO 35693312
TIN 2020355876
DIČ SK2020355876
Datum vytvoření 12 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKO - BETON
Slovnaftská 25
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 139 891 €
Zisk -220 959 €
Kapitál 6 154 483 €
Vlastní kapitál 4 061 088 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0262250056, 0262250070, 0262250071, 0262250093, 0262250094, 0262250095, 0262250150, 0239105213
Mobile(y) +421903702735
Fax(y) 0262250150
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,866,363
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,375,239
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,240
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,240
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,364,136
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,457,529
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,450,706
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 455,901
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,863
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 8,863
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 491,077
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 50,099
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,099
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 426,092
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 420,783
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 420,783
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,309
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 605
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,281
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 47
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 47
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,866,363
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,840,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,236
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,236
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,053,213
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,053,213
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -220,959
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,984,661
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,974,977
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 103,250
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,250
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,665,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,430
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,035
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,238
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 181,524
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,677
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,677
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 41,573
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 41,573
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,090,506
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,139,891
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,090,439
V. Aktivace (účtová skupina 62) 36,702
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,353,704
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 663,400
D. Služby (účtová skupina 51) 226,943
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 218,037
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 157,263
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,657
4. Sociální náklady (527, 528) 7,117
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,508
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 202,997
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 202,997
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,673
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,146
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -213,813
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 236,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 528
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 460
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2
2. Ostatní náklady (562A) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 569
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -213,856
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,103
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,891
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 4,212
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -220,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015