Vytvořte fakturu

EXPO DISPLAY SERVICE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPO DISPLAY SERVICE
IČO 35693355
TIN 2020323657
DIČ SK2020323657
Datum vytvoření 26 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPO DISPLAY SERVICE
Stará Vajnorská 11
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 383 351 €
Zisk 92 331 €
Kapitál 205 320 €
Vlastní kapitál 179 195 €
Kontaktní informace
Email info@expodisplayservice.sk
Telefon(y) 0243330025, 0243634825, 0243634824
Fax(y) 0243330025
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 212,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,943
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,943
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,943
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,131
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,105
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,105
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,572
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,572
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,572
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 115,454
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 496
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 114,958
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 101
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 101
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 212,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 183,761
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,862
2. Ostatní fondy (427, 42X) 2,862
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 81,929
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 81,929
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,331
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 28,054
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,494
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,494
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,560
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 360
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 360
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 0
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 383,351
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 264,652
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 118,699
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,048
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 132,673
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,842
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 112,643
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 0
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 0
4. Sociální náklady (527, 528) 0
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 562
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,328
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,328
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,303
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,193
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,648
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 344
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,633
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,670
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,339
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 27,339
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,331
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35693355 TIN: 2020323657 DIČ: SK2020323657
 • Sídlo: EXPO DISPLAY SERVICE, Stará Vajnorská 11, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Červen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
  Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika 26.06.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Patrik Veľký 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  Denisa Veľká 3 320 € (50%) Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.08.2013Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 11 Bratislava 831 04
   23.08.2013Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   14.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika Vznik funkcie: 26.06.1998
   13.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   26.11.1998Noví spoločníci:
   Patrik Veľký Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Denisa Veľká Vinohrady 213 Rajhrad 664 61 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Veľká Bzvícka 12 Bratislava
   Patrik Veľký Bzovická 12 Bratislava
   25.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   EXPO DISPLAY SERVICE spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výstavníctvo
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Denisa Klimentová Osuského 38 Bratislava
   Patrik Veľký Osuského 38 Bratislava