Vytvořte fakturu

RST ROLETY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RST ROLETY
IČO 35693541
TIN 2020340267
DIČ SK2020340267
Datum vytvoření 21 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RST ROLETY
Račianske Mýto 1/C
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 306 123 €
Zisk -103 167 €
Kapitál 2 218 370 €
Vlastní kapitál -37 525 €
Kontaktní informace
Email rstrolety@rstrolety.sk
Telefon(y) 0244441786, 0244638497, 0244638498, 0387608033, 0907366048, 0387606114
Fax(y) 0244441786
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,102,320
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,860,761
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,000
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 25,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,744,310
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 511,293
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 732,801
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 218,877
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 30,941
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 250,398
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 91,451
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 91,451
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 240,394
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 155,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 64,646
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 54,033
3. Výrobky (123) - /194/ 36,507
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,751
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,395
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,395
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 68,457
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,879
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 64,578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,165
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,165
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,102,320
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -140,691
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 555,429
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,262
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,262
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -602,854
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 350,835
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -953,689
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -103,167
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,671
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,213,123
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 2,211,851
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,272
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 21,300
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,330
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,330
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,055
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,596
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,210
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,248
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,248
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 340
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 306,123
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,171
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 267,573
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,119
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,143
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,639
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,764
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,541
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 27,934
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 76,839
D. Služby (účtová skupina 51) 54,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 128,829
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 93,089
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,054
4. Sociální náklady (527, 528) 3,686
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,448
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 52,778
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 52,778
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 48,043
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,463
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,871
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -103,418
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,611
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,720
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,720
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 1,720
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 243
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 242
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,477
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,941
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,226
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,226
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -103,167
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015