Vytvořte fakturu

FK CRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FK CRA
IČO 35693720
TIN 2020348528
DIČ SK2020348528
Datum vytvoření 27 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FK CRA
Repašského 18
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 400 336 €
Zisk 75 951 €
Kapitál 1 184 374 €
Vlastní kapitál 676 014 €
Kontaktní informace
Email fkcra@fkcra.sk
Telefon(y) +421264365409, +421264364489, +421264284639, +421264530626, +421264530625, +421264530624
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,110,338
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 771,355
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 11,000
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 11,000
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 760,355
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 132,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 209,809
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 169,837
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,252
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 159,800
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 332,099
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,870
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,870
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 124,498
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 124,498
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,498
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 200,731
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,342
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 167,389
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,884
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,946
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,938
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,110,338
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 636,965
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,791
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,772
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,772
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 502,451
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 502,451
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,951
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,651
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 181,245
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 28
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 181,217
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 254,398
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 51,947
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,947
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,736
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 16,971
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,353
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 128,391
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,008
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,008
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,722
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,118
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 8,604
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,368,361
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,400,336
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 56,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,308,618
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 31,975
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,183
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,276,488
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 26,499
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 160,341
D. Služby (účtová skupina 51) 151,458
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 687,442
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 499,853
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 156,687
4. Sociální náklady (527, 528) 30,902
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,478
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 198,490
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 198,490
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 31,975
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,848
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,026,880
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 19
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,667
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,740
2. Ostatní náklady (562A) 6,740
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 15,922
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,648
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,200
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 25,249
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 25,249
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,951
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015