Vytvořte fakturu

IMCO POWER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMCO POWER
IČO 35693801
TIN 2020348539
DIČ SK2020348539
Datum vytvoření 21 Červen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMCO POWER
Polianky 18/A
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 226 520 €
Zisk 106 034 €
Kapitál 712 021 €
Vlastní kapitál 58 470 €
Kontaktní informace
Email imcopower@imcopower.sk
webové stránky http://www.imcopower.sk/
Telefon(y) +421264463311, +421269201411
Mobile(y) +421903632170, +421903713350, +421948027080, +421948449050, +421948398704
Fax(y) 0269201451
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 691,289
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,641
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 69,811
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,811
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 830
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 617,125
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 512,405
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 164,071
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 74,926
3. Výrobky (123) - /194/ 273,408
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 95,013
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 89,217
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,217
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,796
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,707
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,427
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,280
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,523
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,523
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 691,289
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,057
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -9,281
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,625
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,906
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,034
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 587,232
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 39,615
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 34,522
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,093
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 532,765
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 130,296
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,296
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 364,721
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,483
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,108
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,157
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,852
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,852
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,226,520
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 73,355
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 950,679
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 77,087
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 114,147
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,511
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,741
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,080,454
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 50,188
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 488,949
D. Služby (účtová skupina 51) 195,349
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 310,581
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 220,599
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 76,652
4. Sociální náklady (527, 528) 13,330
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,462
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,074
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,074
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,873
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,978
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 146,066
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 480,782
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,756
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 376
2. Ostatní náklady (562A) 376
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 296
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,084
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,712
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 137,354
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 31,320
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 31,320
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 106,034
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015