Vytvořte fakturu

ASRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 14.07.2016
Basic information
Obchodní název ASRA
IČO 35694009
TIN 2020892621
DIČ SK2020892621
Datum vytvoření 01 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASRA
Nádražná 28
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 2 630 889 €
Zisk 366 065 €
Kapitál 3 650 649 €
Vlastní kapitál 3 431 653 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244255264
Mobile(y) +421903744981
Date of updating data: 14.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,368,238
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,768,105
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,513,917
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 258,499
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,121,841
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,306
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 642
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,629
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 254,188
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 227,114
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 27,074
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,582,866
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 848,497
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,514
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 493,451
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 352,532
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 200,298
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 195,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195,000
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,298
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,523
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 106,358
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,358
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,106
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 425,548
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,744
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 421,804
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 17,267
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,244
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,238
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,204,506
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,831,137
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,831,137
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,065
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,685
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,092
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 191
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,901
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 145,990
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,304
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,304
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,693
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,281
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,521
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 89,666
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,603
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,505
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,098
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,047
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 2,047
Date of updating data: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,626,339
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,630,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,333,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 292,813
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,333
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,217
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,192,297
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,271,162
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74,825
D. Služby (účtová skupina 51) 205,118
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 495,630
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 407,555
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 7,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 72,215
4. Sociální náklady (527, 528) 8,660
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,439
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,554
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,554
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,945
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,624
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 438,592
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,075,234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43,496
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,371
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,371
XII. Kurzové zisky (663) 39,125
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,417
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 145
2. Ostatní náklady (562A) 145
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 116
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,156
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 41,079
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 479,671
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 113,606
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 116,813
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,207
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 366,065
Date of updating data: 14.07.2016
Date of updating data: 14.07.2016