Vytvořte fakturu

Coris - Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.12.2016
Basic information
Obchodní název Coris - Bratislava
IČO 35694050
TIN 2020886527
DIČ SK2020886527
Datum vytvoření 03 Červenec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Coris - Bratislava
ul. Kovorobotnícka 17
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 425 632 €
Zisk 8 458 €
Kapitál 749 374 €
Vlastní kapitál 85 535 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243424952, 0243641034, 0243641035, 0243641036, 0243641037, 0243641038, 0243641039, 0253416371, 0800
Mobile(y) +421903426547
Fax(y) 0243424952
Date of updating data: 20.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 868,736
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 66,583
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 66,583
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 66,583
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 801,926
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 387
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 387
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 361,599
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 357,318
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357,318
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,223
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 439,940
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,654
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 434,286
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 227
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 227
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 868,736
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,163
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,039
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,039
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,458
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,885
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,807
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,807
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 509,878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 458,880
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,880
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,964
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -3,277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,325
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,421
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,565
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 262,688
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 262,688
Date of updating data: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 430,202
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 425,632
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 430,202
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,600
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,030
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 412,102
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,463
D. Služby (účtová skupina 51) 176,686
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,035
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,035
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 62,786
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,525
4. Sociální náklady (527, 528) 2,689
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,886
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 16,032
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 16,032
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,530
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 217,453
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 388
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 408
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 408
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -20
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,938
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,938
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,550
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,980
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,522
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,522
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,458
Date of updating data: 20.12.2016
Date of updating data: 20.12.2016