Vytvořte fakturu

PEMAS plus - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název PEMAS plus
IČO 35694254
TIN 2020340322
DIČ SK2020340322
Datum vytvoření 08 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMAS plus
Vinárska 1
95141
Lužianky
Financial information
Prodej a příjem 19 866 494 €
Zisk 109 341 €
Kapitál 5 781 885 €
Vlastní kapitál 2 511 809 €
Kontaktní informace
Email tetadrogerie@tetadrogerie.sk
Telefon(y) 0557298801, 0557298802, 0557298803, 0373249311, 0373249360
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,684,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,896,236
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,896,236
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,130,171
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,742,314
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 23,751
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,115,085
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,328,641
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,442
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,289,199
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 41,180
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 24,336
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,336
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 16,844
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 669,426
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 192,094
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,117
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,977
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 452,734
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,598
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,075,838
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 54,802
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,021,036
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 672,854
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 245,835
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 427,019
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,684,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,948,631
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 32,302
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 32,302
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,796,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,796,988
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 109,341
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,725,787
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,651,317
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,303,999
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,564,999
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 739,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 169,098
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 102,356
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,196
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 49,668
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 74,470
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 74,470
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 9,757
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 9,757
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,866,545
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 19,866,494
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,605,288
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 36,650
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 22,675
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201,881
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,658,813
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,800,957
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 382,283
D. Služby (účtová skupina 51) 2,284,172
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,919,078
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,045,064
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 683,005
4. Sociální náklady (527, 528) 191,009
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,515
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 249,491
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 249,491
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,317
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 207,681
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,174,526
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 39
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,427
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 403
2. Ostatní náklady (562A) 403
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 56
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58,968
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,376
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 148,305
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 38,964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 55,807
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -16,843
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 109,341
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016