Vytvořte fakturu

AP BRADOS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název AP BRADOS
IČO 35694297
TIN 2020355953
DIČ SK2020355953
Datum vytvoření 08 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AP BRADOS
Budatínska 33
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 195 458 €
Zisk -2 889 €
Kapitál 115 778 €
Vlastní kapitál 58 252 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263533742
Fax(y) 0263533741
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 111,768
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,218
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,218
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,218
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,390
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 987
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 987
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 39,676
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 37,847
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,847
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,829
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 34,727
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,799
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,928
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,160
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,768
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,363
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 51,613
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 51,613
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,889
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,405
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 24,014
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 23,834
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 180
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 27,479
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,302
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,302
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,526
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,492
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 636
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,276
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 195,458
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 194,281
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 344
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,553
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,555
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,237
D. Služby (účtová skupina 51) 174,336
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) -998
E.1. Mzdy a platy (521, 522) -1,205
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 229
4. Sociální náklady (527, 528) -22
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,275
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,631
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,631
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,517
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 905
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,153
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,837
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatní náklady (562A) 941
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 504
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,392
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,834
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,929
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,889
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016