Vytvořte fakturu

VELVANA SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název VELVANA SLOVAKIA
IČO 35694629
TIN 2020331588
DIČ SK2020331588
Datum vytvoření 17 Červenec 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo VELVANA SLOVAKIA
Nádražná 34
90028
Ivánka pri Dunaji
Financial information
Prodej a příjem 396 495 €
Zisk -5 608 €
Kapitál 121 193 €
Vlastní kapitál -212 154 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245944861, 0245944862, 0245944863, 0245944865
Mobile(y) 0903733555
Fax(y) 0245944861
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 219,195
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,854
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,854
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,854
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 209,341
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,032
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,032
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 160,798
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 84,146
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,146
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,652
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 31,511
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 391
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 31,120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 219,195
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -217,762
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,600
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,600
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -284,754
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -284,754
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,608
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 436,459
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,208
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,971
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 429,251
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 422,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 422,223
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 653
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 411
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -273
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 498
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 498
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 385,829
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 396,495
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 385,756
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 73
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,776
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,890
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 400,022
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 341,809
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,030
D. Služby (účtová skupina 51) 40,301
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,712
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,365
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,296
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,146
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,527
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -311
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 814
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 813
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,935
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 364
2. Ostatní náklady (562A) 364
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,571
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,121
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,648
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,608
Date of updating data: 22.06.2016