Vytvořte fakturu

REGULATERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.09.2016
Basic information
Obchodní název REGULATERM
IČO 35694858
TIN 2020348715
DIČ SK2020348715
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGULATERM
Landauova 1
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 456 725 €
Zisk 22 368 €
Kapitál 161 814 €
Vlastní kapitál 63 876 €
Kontaktní informace
Email rt@regulaterm.sk
webové stránky http://www.regulaterm.sk
Telefon(y) +421264530121
Date of updating data: 12.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 47,211
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 47,211
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,174
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 287,585
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 138,585
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,327
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 135,260
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 334,796
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 81,981
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 8,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 8,000
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,725
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,888
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 22,368
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 252,815
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,007
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 11,664
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 216,049
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41,293
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 10,439
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,897
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 157,420
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,095
Date of updating data: 12.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 456,725
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 68,438
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 387,866
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 420
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 425,914
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 54,043
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 104,698
C. Služby (účtová skupina 51) 91,102
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 141,230
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,051
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,938
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 21,896
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,956
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 30,811
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 206,461
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 24
X. Úrokové výnosy (662) 24
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,763
M. Úrokové náklady (562) 648
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,093
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,739
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 29,072
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,704
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 22,368
Date of updating data: 12.09.2016
Date of updating data: 12.09.2016