Vytvořte fakturu

MOTOR PARTNER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MOTOR PARTNER
IČO 35694866
TIN 2020340432
DIČ SK2020340432
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MOTOR PARTNER
Panónska cesta 22
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 974 044 €
Zisk 41 725 €
Kapitál 4 060 455 €
Vlastní kapitál 2 118 543 €
Kontaktní informace
Email predaj@motorpartner.sk
webové stránky http://www.motorpartner.sk
Telefon(y) +421263534444, +421263534445, +421263537778, +421263535556, +421263537777, +421263534323
Mobile(y) +421911595428
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,910,270
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,065,498
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,190
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,190
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,062,308
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 479,031
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 444,146
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 139,131
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,800,448
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,961,298
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 449
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,943,691
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 17,158
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 135,653
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135,653
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 329,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 294,423
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,423
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,981
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,634
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 374,459
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 362,515
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,944
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 44,324
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 58
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 38,853
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,910,270
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,160,267
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,082,029
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,082,029
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,725
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,750,003
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,990
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,557
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -5,567
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 969,029
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 849,776
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 849,776
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,749
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,419
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 49,407
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,678
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,390
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,390
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 758,594
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 8,974,608
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,974,044
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,648,088
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,250,918
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 63,708
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,330
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,883,971
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,631,756
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 922,720
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 401,863
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 626,747
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 484,650
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,429
4. Sociální náklady (527, 528) 18,668
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 67,673
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 124,945
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 124,945
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 72,154
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,325
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,788
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 90,073
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 942,667
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 564
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 562
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,553
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,047
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 19,047
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,504
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,989
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,084
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 19,359
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 19,359
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,725
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35694866 TIN: 2020340432 DIČ: SK2020340432
 • Sídlo: MOTOR PARTNER, Panónska cesta 22, 85104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 31.01.1997
  Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 31.01.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Hollý 16 597 € (50%) Pečnianska 8 Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Homola 16 597 € (50%) Jarná 4 Senec 903 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
   01.04.2011Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   31.03.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   09.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   29.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pečnianska 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Jarná 4 Senec 903 01 Vznik funkcie: 31.01.1997
   28.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   24.06.2005Nové sidlo:
   Panónska cesta 22 Bratislava 851 04
   23.06.2005Zrušené sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   11.09.2003Nové obchodné meno:
   MOTOR PARTNER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   predaj jednostopových motorových vozidiel
   opravy cestných motorových vozidiel
   organizovanie športových, kultúrných a spoločenských podujatí
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   kresličské práce na počítači
   prenájom motorových vozidiel
   prevádzka malých plavidiel
   automatizované spracovanie dát
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1997
   10.09.2003Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   13.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   12.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   06.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   05.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   03.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   02.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, s r.o.
   Nové sidlo:
   Demänovská 10 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hollý Pri Kríži 34 Bratislava
   Marián Homola Demänovská 10 Bratislava
   Ing. Jaroslav Homola Adamiho 1 Bratislava
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Mader Jamnického 10 Bratislava
   27.04.1997Zrušené obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   MOTO PARTNER, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
   reklamné a propagačné činnosti
   predaj dvojstopých motorových vozidiel, mechanizmov, dopravných prostriedkov, ich súčasti a príslušenstva
   údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Garaj Ľudové námestie 20 Bratislava 831 03
   Milan Chorvát J. Poničana 1/12 Bratislava 841 08