Vytvořte fakturu

I.D.C. LOLLY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název I.D.C. LOLLY
IČO 35694955
TIN 2020310358
DIČ SK2020310358
Datum vytvoření 22 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.D.C. LOLLY
Družstevná 9
91943
Cífer
Financial information
Prodej a příjem 13 885 112 €
Zisk 642 305 €
Kapitál 11 288 608 €
Vlastní kapitál 5 465 442 €
Kontaktní informace
Email idc@lolly.sk
Telefon(y) 0248241711, 0248241725, 0335987603
Fax(y) 0248241729
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,472,580
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,522,652
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,858
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,858
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,519,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 73,059
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,805,805
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,569,426
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 71,504
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,934,664
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,447,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,153,297
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 124,049
3. Výrobky (123) - /194/ 170,471
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 28,348
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,348
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,360,734
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,320,179
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,320,179
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,047
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 508
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,097,765
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,128
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,088,637
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,264
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 262
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,373
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,629
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,472,580
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,097,747
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,536,879
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,536,879
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 153,688
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 153,688
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,764,875
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,764,875
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 642,305
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,374,489
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,362,600
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,500,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,579
12. Odložený daňový závazek (481A) 858,021
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 523,954
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,097,768
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 825,724
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 825,724
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 110,964
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 74,236
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 81,595
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,249
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 123,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 108,887
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,880
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 266,400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 344
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 344
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,885,112
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,885,112
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 13,753,767
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,266
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 25,505
V. Aktivace (účtová skupina 62) 62,387
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 25,916
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,271
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,830,883
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,425,595
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 98,202
D. Služby (účtová skupina 51) 1,414,275
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,164,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,519,718
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 540,749
4. Sociální náklady (527, 528) 104,284
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,853
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 637,263
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 637,263
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 38,002
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,942
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,054,229
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,915,853
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,151
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,226
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,226
XII. Kurzové zisky (663) 8,925
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 235,145
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 188,107
2. Ostatní náklady (562A) 188,107
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35,211
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,827
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -224,994
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 829,235
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 186,930
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 173,866
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,064
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 642,305
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016