Vytvořte fakturu

APPEL COUNSELLING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2016
Basic information
Obchodní název APPEL COUNSELLING
IČO 35695315
TIN 2020348682
DIČ SK2020348682
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APPEL COUNSELLING
Leškova 3A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 144 210 €
Zisk -1 233 €
Kapitál 118 954 €
Vlastní kapitál 32 894 €
Kontaktní informace
Email info@appel.sk
webové stránky http://www.appel.sk;http://www.csx.sk
Telefon(y) +421220770077
Mobile(y) +421904466136
Date of updating data: 22.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 136,848
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 71,317
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 59,749
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 59,749
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,568
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,568
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,931
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 30,224
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 28,482
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,482
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 1,646
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,707
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,695
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,600
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 14,600
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 136,848
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,111
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -39,683
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -39,683
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,737
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 871
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 871
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 38,330
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,242
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,242
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,548
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,678
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,727
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,135
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,536
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,536
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 64,000
Date of updating data: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 142,731
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 144,210
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 142,731
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,479
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 143,815
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,119
D. Služby (účtová skupina 51) 28,183
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 95,173
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 74,482
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 20,591
4. Sociální náklady (527, 528) 100
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,141
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 801
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 801
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,398
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 395
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 660
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 660
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -658
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -263
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 970
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,233
Date of updating data: 22.12.2016
Date of updating data: 22.12.2016