Vytvořte fakturu

APPEL COUNSELLING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název APPEL COUNSELLING
IČO 35695315
TIN 2020348682
DIČ SK2020348682
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APPEL COUNSELLING
Leškova 3A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 821 €
Zisk -6 350 €
Kapitál 118 954 €
Vlastní kapitál 32 894 €
Kontaktní informace
Email info@appel.sk
webové stránky http://www.appel.sk;http://www.csx.sk
Telefon(y) +421220770077
Mobile(y) +421904466136
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 128,162
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,047
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 59,749
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 59,749
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 298
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 298
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,269
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,625
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,625
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -8,356
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 18,837
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,993
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 14,844
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 31,009
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,559
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,450
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,162
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,694
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,388
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -34,983
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,983
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,350
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,468
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 770
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 770
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 18,198
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,958
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,958
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,548
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -3,320
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,631
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,246
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,135
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 77,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 77,275
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78,821
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 77,275
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,546
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,504
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,181
D. Služby (účtová skupina 51) 28,897
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,530
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,181
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,173
4. Sociální náklady (527, 528) 1,176
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,486
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 300
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 300
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,683
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,197
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,020
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,020
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,017
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,700
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,350
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015