Vytvořte fakturu

VÝKOV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název VÝKOV
IČO 35695358
TIN 2020348660
DIČ SK2020348660
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VÝKOV
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 225 €
Zisk -7 399 €
Kapitál 43 113 €
Vlastní kapitál 31 930 €
Kontaktní informace
Email vykov@stonline.sk
Telefon(y) 0244371227, 0244630366, 0244630367, 0264777700, 0903448490
Mobile(y) +421903448490, 0903448490
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 33,502
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 424
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 424
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 424
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,021
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,795
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 17,127
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,127
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 518
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 150
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,187
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,744
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,443
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 57
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,502
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,750
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,514
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,514
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,399
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,752
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 557
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 557
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,059
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,935
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,935
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,018
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,136
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,136
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,225
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 88,269
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,810
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 146
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,531
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,669
D. Služby (účtová skupina 51) 19,693
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 41,435
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,374
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,326
4. Sociální náklady (527, 528) 735
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,540
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 674
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,297
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,306
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,717
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 135
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 135
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -133
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,439
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,399
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015