Vytvořte fakturu

J.C. DECAUX SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.09.2015
Basic information
Obchodní název J.C. DECAUX SLOVAKIA
IČO 35695412
TIN 2020356030
DIČ SK2020356030
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J.C. DECAUX SLOVAKIA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 632 444 €
Zisk 578 278 €
Kapitál 4 511 417 €
Vlastní kapitál 1 101 438 €
Kontaktní informace
Email ispa@ispa.sk
webové stránky http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Telefon(y) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Fax(y) 0268207556
Date of updating data: 16.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,111,716
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,099,161
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,099,161
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,001,330
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 97,329
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 502
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,009,442
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 559,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 559,147
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 324,718
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 258,640
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 258,640
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,642
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,436
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 125,577
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,893
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 118,684
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,113
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,113
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,111,716
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 875,457
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 242,316
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 242,316
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 82
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 24,232
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,232
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,549
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,549
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 578,278
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,232,686
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,281,700
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 2,108,651
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,672
12. Odložený daňový závazek (481A) 167,377
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 442,864
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 442,864
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480,838
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 478,523
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 478,523
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,312
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 27,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,686
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,598
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,573
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,573
Date of updating data: 16.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,482,976
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,632,444
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,482,976
V. Aktivace (účtová skupina 62) 5,730
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,519
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140,219
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,864,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 157,204
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 39,874
D. Služby (účtová skupina 51) 913,070
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 366,999
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 261,051
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 91,015
4. Sociální náklady (527, 528) 14,933
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,074
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 345,983
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 345,983
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 602
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,225
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,910
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 767,503
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,378,558
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,433
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 12,663
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 12,663
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 44
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 726
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,390
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 754,113
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 175,835
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 160,921
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 14,914
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 578,278
Date of updating data: 16.09.2015
Date of updating data: 16.09.2015