Vytvořte fakturu

BOWA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název BOWA
IČO 35695439
TIN 2020348649
DIČ SK2020348649
Datum vytvoření 29 Červenec 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOWA
Rusovská cesta 20
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 653 037 €
Zisk 2 120 €
Kapitál 1 137 239 €
Vlastní kapitál 364 978 €
Kontaktní informace
Email obchod@bowa.sk
webové stránky http://www.bowa.sk/;http://www.dobrapokladnica.sk;http://www.pegaspos.sk;http://www.profinesa.sk
Telefon(y) +421220906911, +421220906912, +421268202043
Fax(y) 0262413720
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,576,961
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 288,010
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 91,113
2. Software (013) - /073, 091A/ 91,113
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 177,827
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 15,904
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 140,885
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21,038
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 19,070
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,223
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 17,847
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,285,146
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 730,038
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 730,038
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 528,619
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 526,034
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,034
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 176
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,409
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 26,489
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 22,549
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,940
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,805
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,805
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,576,961
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,964
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 49,794
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 49,794
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 286,470
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,979
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,979
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 25,601
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 25,601
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,120
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,255
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,519
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,519
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 77,737
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 872,456
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 78,150
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,150
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 532,535
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,795
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,546
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 70,927
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 166,503
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,906
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,906
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 201,637
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 42,742
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 42,742
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,653,037
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,236,383
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 170,772
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 207,374
V. Aktivace (účtová skupina 62) -1,977
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,883
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,602
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,616,359
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 940,465
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 81,629
D. Služby (účtová skupina 51) 239,645
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 271,467
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 192,215
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,901
4. Sociální náklady (527, 528) 14,351
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,137
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,875
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,875
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,800
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 6,952
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,389
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,678
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 350,813
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,163
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 164
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 164
XII. Kurzové zisky (663) 2,999
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,857
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 23,583
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 23,583
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,924
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,350
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,694
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,984
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,864
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,864
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,120
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016