Vytvořte fakturu

BRAPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BRAPO
IČO 35696125
TIN 2020331632
DIČ SK2020331632
Datum vytvoření 08 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAPO
Listová 1/A
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 876 858 €
Zisk 15 980 €
Kapitál 318 046 €
Vlastní kapitál 63 107 €
Kontaktní informace
Email brapo@brapo.sk
Telefon(y) 0243636201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 369,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,875
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,875
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,875
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,764
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 249,990
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 206,160
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 206,160
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 43,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 830
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 92,774
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,980
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 87,794
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,682
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,682
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 369,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 79,087
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,149
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,980
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,081
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 378
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 378
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 23,297
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 265,406
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 218,432
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 218,432
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,371
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,458
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,118
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,153
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,153
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 876,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 876,858
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 860,091
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,017
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,750
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 845,290
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 744,102
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,766
D. Služby (účtová skupina 51) 25,937
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 49,806
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 36,000
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 12,672
4. Sociální náklady (527, 528) 1,134
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 628
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,247
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,247
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 804
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 83,303
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,820
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,820
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,817
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,751
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,771
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 6,771
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,980
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015