Vytvořte fakturu

K R A N I M E X - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Obchodní název K R A N I M E X
IČO 35696273
TIN 2020310501
DIČ SK2020310501
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K R A N I M E X
Lazaretská 4/A
81201
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 294 797 €
Zisk 362 382 €
Kapitál 2 195 214 €
Vlastní kapitál 1 681 733 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245951620, 0252967067, 52967067
Fax(y) 0252967067
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,529,685
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206,693
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,206,693
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 590,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 242,417
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 324,748
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 49,140
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,317,476
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 154,665
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 154,665
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 921,138
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 920,996
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 920,996
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 241,673
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,514
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 240,159
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,516
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,516
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,529,685
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,014,115
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,644,430
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,644,430
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 362,382
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,698
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143,465
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,906
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 141,313
12. Odložený daňový závazek (481A) 246
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 329,533
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,884
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,936
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,948
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,462
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,688
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,439
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 77,060
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 41,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,700
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 872
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 872
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,294,797
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,294,797
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 189,577
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,090,467
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,586
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,913,489
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 165,307
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 189,754
D. Služby (účtová skupina 51) 1,594,087
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 620,052
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 442,363
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 168,461
4. Sociální náklady (527, 528) 9,228
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 7,608
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 117,325
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 117,325
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 124,319
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95,037
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 381,308
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,330,896
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,812
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,679
2. Ostatní náklady (562A) 11,679
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,048
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,805
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 365,503
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,121
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,487
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -366
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 362,382
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016