Vytvořte fakturu

MITRAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Obchodní název MITRAN
IČO 35696354
Datum vytvoření 15 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MITRAN
Jiráskova 12
98401
Lučenec
Financial information
Prodej a příjem 274 808 €
Zisk -88 205 €
Kontaktní informace
Email roman@farmapraha.sk
Telefon(y) 0474513495
Fax(y) 0474513495
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 954,485
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 801,593
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 801,593
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,477
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 271,505
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 154,799
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 38,204
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 297,658
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 9,950
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 152,758
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,643
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,088
3. Výrobky (123) - /194/ 21,196
4. Zvířata (124) - /195/ 50,359
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 60
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 50
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,055
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,105
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,950
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 134
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 134
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 954,485
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,723
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 280,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,149
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,149
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -297,221
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -297,221
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -88,205
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 947,762
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,217
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,217
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 944,307
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,090
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,090
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 919,089
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,975
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,153
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,238
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,238
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 274,808
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 59,459
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 39,298
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 56,875
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119,176
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,763
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 122,088
D. Služby (účtová skupina 51) 47,972
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,001
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,325
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,449
4. Sociální náklady (527, 528) 1,227
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,029
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 149,174
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 149,174
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,904
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,595
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -91,955
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -71,303
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 163
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 163
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -163
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,118
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -3,913
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -4,873
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -88,205
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016
 • IČO :35696354
 • Sídlo: MITRAN, Jiráskova 12, 98401, Lučenec
 • Datum vytvoření: 15 Srpen 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2006Nové obchodné meno:
   MITRAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jiráskova 12 Lučenec 984 01
   Noví spoločníci:
   MANAGER CAPITAL, a.s. Dr. Vodu 2 Lučenec 984 01
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Kelement Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   Vlasta Bukovanová Šavoľská cesta 1858/62B Fiľakovo 986 01 Vznik funkcie: 10.04.2006
   20.01.2003Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia