Vytvořte fakturu

REGATA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.03.2016
Basic information
Obchodní název REGATA
IČO 35696435
TIN 2020324174
DIČ SK2020324174
Datum vytvoření 12 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGATA
Tomášikova 31
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 829 003 €
Zisk 95 911 €
Kapitál 1 953 616 €
Vlastní kapitál 436 141 €
Kontaktní informace
Email regatasp@stonline.sk
Telefon(y) 0263531972, 0263531973, 0244645212, 0244453713, 0244460461
Date of updating data: 10.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,882,364
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,498,636
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 33,265
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 33,265
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,465,371
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,643
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,742
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,364,799
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,187
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,429
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65,365
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,727
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,638
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,359
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 91,585
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 91,585
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,774
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,817
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 1,817
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 197,888
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,821
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 189,067
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 14,299
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 936
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,363
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,882,364
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 532,052
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 428,838
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 428,838
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,911
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,350,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,316
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6,307
12. Odložený daňový závazek (481A) 49,009
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 5,887
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 5,887
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 570,645
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 234,692
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 234,692
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 34,683
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,050
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 198,352
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 34,896
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,896
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 683,549
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 19
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 19
Date of updating data: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 5,773,719
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 5,829,003
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,468
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 5,712,251
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 33,027
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,257
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,708,931
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 47,007
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,333,967
D. Služby (účtová skupina 51) 1,707,172
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,250,637
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 953,805
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 287,649
4. Sociální náklady (527, 528) 9,183
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,108
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 228,331
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 228,331
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 521
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 132,188
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,072
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,685,573
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 30
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,117
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,313
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 16,313
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,795
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,087
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 100,985
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,074
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,069
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 95,911
Date of updating data: 10.03.2016
Date of updating data: 10.03.2016