Vytvořte fakturu

IRZ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.02.2016
Basic information
Obchodní název IRZ
IČO 35696486
TIN 2020310523
DIČ SK2020310523
Datum vytvoření 02 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRZ
Obchodná 39
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 560 €
Zisk -629 €
Kapitál 77 967 €
Vlastní kapitál -25 784 €
Kontaktní informace
Email office@irz.sk
Telefon(y) 0905278960
Mobile(y) 0905276901, 0905278960
Date of updating data: 12.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 100,859
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 84,647
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,345
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 57,302
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,607
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 274
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 274
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,132
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,958
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,958
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,201
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,145
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -395
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) -395
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,859
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,413
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 79
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -32,502
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 183
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -32,685
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -629
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,272
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,288
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,288
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 105,984
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 21,223
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,223
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,300
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,735
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 889
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 837
Date of updating data: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 143,766
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 161,560
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 36,133
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 107,633
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,744
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,551
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,863
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,833
D. Služby (účtová skupina 51) 45,287
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 26,011
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,974
4. Sociální náklady (527, 528) 848
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,931
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,299
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,299
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,327
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,783
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 640
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 640
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -638
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -629
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -629
Date of updating data: 12.02.2016
Date of updating data: 12.02.2016