Vytvořte fakturu

PERI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERI
IČO 35696541
TIN 2020340608
DIČ SK2020340608
Datum vytvoření 06 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PERI
Šamorínska 18/4227
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 917 714 €
Zisk -507 985 €
Kapitál 14 387 846 €
Vlastní kapitál 9 414 281 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245646765, 0245646766, 0245646767, 0245922258, 0249209110, 0249209111, 0424324688, 0517485021, 0517
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,378,382
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,988,795
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,611
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,611
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,983,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,120,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,163,710
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,667,553
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 31,025
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,358,164
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,519,498
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,519,498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,345,391
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,280,952
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,280,952
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,899
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,540
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 493,275
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 12,598
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 480,677
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 31,423
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30,885
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 538
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,378,382
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,906,296
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 398,328
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 398,328
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 39,833
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 39,833
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 8,976,120
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,976,120
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507,985
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,376,186
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100,957
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,978
12. Odložený daňový závazek (481A) 91,979
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,168,598
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,811,944
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,811,944
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,950,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 72,326
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 53,128
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 276,825
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,375
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 104,044
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,974
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,070
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,587
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 95,900
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 45,900
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 50,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,691,336
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,917,714
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,391,625
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8,014,261
V. Aktivace (účtová skupina 62) 226,600
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,161,852
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,376
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,406,667
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,090,698
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 513,355
D. Služby (účtová skupina 51) 2,797,059
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,700,490
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,208,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 437,521
4. Sociální náklady (527, 528) 54,599
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 31,662
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,090,982
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,090,982
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 765,689
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,257,528
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 159,204
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -488,953
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,231,374
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 621
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 222
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 222
XII. Kurzové zisky (663) 399
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,357
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,768
2. Ostatní náklady (562A) 2,768
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,501
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,088
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,736
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -497,689
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,296
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 7,410
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507,985
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015