Vytvořte fakturu

PERSPEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PERSPEKT
IČO 35696630
TIN 2020340575
DIČ SK2020340575
Datum vytvoření 19 Srpen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo PERSPEKT
Plynárenská 2A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 348 673 €
Zisk -87 447 €
Kapitál 1 742 832 €
Vlastní kapitál 83 868 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253413971, 0253416270, 0253631485, 0253416704
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,584,717
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,318,688
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,311,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 203,562
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,095,817
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,528
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 7,780
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 3,030
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,971
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,291
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 171,931
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 171,931
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 58,530
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 58,530
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,530
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,830
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,732
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,098
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -1,262
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,166
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -2,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,584,717
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -31,039
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 374,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 374,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,723
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,723
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -323,315
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -323,315
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -87,447
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,615,756
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,544,436
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 232,471
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 789
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,311,176
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,572
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,233
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,233
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,247
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 402
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,690
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,748
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 274,682
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 348,673
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 274,682
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 24,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,991
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,674
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 65,069
D. Služby (účtová skupina 51) 147,884
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,377
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,544
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,404
4. Sociální náklady (527, 528) 429
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,489
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 63,658
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 63,658
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,630
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 50,765
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 54,802
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -72,001
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,729
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,488
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,636
2. Ostatní náklady (562A) 13,636
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 852
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,486
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -86,487
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -87,447
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015