Vytvořte fakturu

HSL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HSL
IČO 35697083
TIN 2020348847
DIČ SK2020348847
Datum vytvoření 28 Srpen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HSL
Moskovská 19
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 59 530 €
Zisk -26 596 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911590027
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 566,064
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 528,180
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 526,852
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,834
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 239,885
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,578
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 152,555
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,328
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 1,328
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,591
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 104
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,646
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,126
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,126
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 8
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 538
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,974
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,841
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 254
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,587
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,293
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,491
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 802
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 566,064
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -166,119
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -148,515
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 64,327
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -212,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,596
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 731,883
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 406,744
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 406,269
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 475
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 324,739
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,237
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,237
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 316,826
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,651
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,015
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 400
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 400
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 300
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 56,311
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 59,530
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,311
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,119
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 89,101
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,930
D. Služby (účtová skupina 51) 27,846
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,860
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,744
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,744
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 922
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,799
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,571
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,535
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,353
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 6,352
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,418
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,992
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 178
2. Ostatní náklady (562A) 178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,935
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,636
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,596
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015