Vytvořte fakturu

MTI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.01.2016
Basic information
Obchodní název MTI
IČO 35697393
TIN 2020331709
DIČ SK2020331709
Datum vytvoření 04 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo MTI
Sabinovská 12
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 714 035 €
Zisk 203 694 €
Kontaktní informace
Email mu@mtigroup.sk
webové stránky http://mtigroup.sk/
Telefon(y) +421243420666
Date of updating data: 15.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,415,488
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,712,250
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,994,178
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 317,758
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,542,892
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 118,528
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 15,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,718,072
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 415,071
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 1,303,001
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 692,022
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 177
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 177
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 343,353
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 241,815
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,815
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97,858
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,680
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 187,819
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 187,819
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 160,673
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,132
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 158,541
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,216
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,415,488
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,842,366
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,940
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 66,388
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,388
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 308,822
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 308,822
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,931,522
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,931,522
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,694
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,572,927
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 727,764
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 690,002
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,728
12. Odložený daňový závazek (481A) 35,034
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,321
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,946
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,946
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,920
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,218
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,237
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,842
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,842
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 195
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 195
Date of updating data: 15.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 704,289
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 714,035
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 704,289
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,746
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,860
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,479
D. Služby (účtová skupina 51) 82,326
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 172,717
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 133,706
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,995
4. Sociální náklady (527, 528) 1,016
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,843
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 169,963
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 169,963
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 365
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 232,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 597,484
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78,069
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 76,532
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 76,532
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 1,511
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 1,511
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,737
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 46,894
2. Ostatní náklady (562A) 46,894
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 843
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 30,332
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 262,507
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,813
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 61,651
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,838
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,694
Date of updating data: 15.01.2016
Date of updating data: 15.01.2016