Vytvořte fakturu

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.08.2016
Basic information
Obchodní název COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
IČO 35697547
TIN 2020324350
DIČ SK2020324350
Datum vytvoření 28 Srpen 1996
Company category Družstvo
Sídlo COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 35 841 264 €
Zisk 599 761 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253414132, 0258233233, 0258233289, 0259307310, 0259307360, 0258233117
Mobile(y) +421908770803, +421908770810, +421908770814, +421915771857
Fax(y) 0253415317
Date of updating data: 22.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 58,014,861
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,063,618
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 363,389
2. Software (013) - /073, 091A/ 363,389
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,855,499
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 948,905
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,565,544
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 305,016
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,034
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 31,844,730
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,240,915
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 20,003
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 23,320,000
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 2,295,190
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 968,622
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,914,324
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 165,682
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,176
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 160,506
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,890,389
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,866,530
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,645,460
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,221,070
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,356
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 503
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,858,253
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,015
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,851,238
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 36,919
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 179
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 36,740
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 58,014,861
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,408,307
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,958,914
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,958,914
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,762,548
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,488,867
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,488,867
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 16,063,250
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 16,063,250
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 18,458,825
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 17,565,600
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 893,225
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,076,142
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,076,142
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599,761
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,220,100
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,589,922
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 19,997
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,569,925
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,317,768
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,589,886
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 383,384
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,206,502
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 206,986
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 125,583
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 313,530
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,783
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 312,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,891
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 273,519
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 386,454
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 386,255
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 199
Date of updating data: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,992,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 35,841,264
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 18,661,039
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,331,646
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,073
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 828,506
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,096,297
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,862,484
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 266,744
D. Služby (účtová skupina 51) 10,820,040
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,810,948
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,812,224
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 1,092,595
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 841,146
4. Sociální náklady (527, 528) 64,983
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 32,274
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 531,611
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 531,611
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 835
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 771,361
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,255,033
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,043,417
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,969,848
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 1,942,713
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 1,942,713
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27,134
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27,134
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 -340,914
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -343,909
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 227
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,768
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,310,762
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,055,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 455,968
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 207,153
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 248,815
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 599,761
Date of updating data: 22.08.2016
Date of updating data: 22.08.2016
 • IČO :35697547 TIN: 2020324350 DIČ: SK2020324350
 • Sídlo: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Srpen 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Gabriel Csollár predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 01.01.2012
  JUDr. Martin Katriak podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 01.01.2012
  Ing. Július Belovič člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 01.01.2012
  Ing. Ivan Bzdúšek člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 01.01.2012
  Ing. Vladimír Habaj člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 01.01.2012
  Ing. Miroslav Janík člen 355 Podvysoká 023 57 01.01.2012
  Ing. Eva Kolajová člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 01.01.2012
  Ing. Ján Koza člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 01.01.2012
  Ing. Ľudovít Kulcsár člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 01.01.2012
  Ing. Štefan Mácsadi člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 01.01.2012
  Ing. Igor Matejov člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 01.01.2012
  Peter Šipčiak člen Vajanského 14 Nitra 949 01 01.01.2012
  Ing. Ján Šlauka člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 01.01.2012
  Ábel Tužinský člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 01.01.2012
  Ing. Bohuslav Uváčik člen 195 Žlkovce 920 42 01.01.2012
  Ing. Jozef Vahančík člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 01.01.2012
  Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 28.05.2014
  Ing. Štefánia Gočalová člen 664 Oravské Veselé 029 62 27.05.2015
  Ing. Štefan Bujňák člen M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 27.05.2015
  Ing. Janka Madajová člen 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 25.05.2016
  Ing. Zita Bógová člen Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 25.05.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.2016Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie konferencií
   29.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Madajová - člen predstavenstva 29. augusta 87/72 Handlová 972 51 Vznik funkcie: 25.05.2016
   Ing. Zita Bógová - člen predstavenstva Zvolenská 1777/3 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 25.05.2016
   25.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefánia Gočalová - člen predstavenstva 664 Oravské Veselé 029 62 Vznik funkcie: 27.05.2015
   Ing. Štefan Bujňák - člen predstavenstva M. R. Štefánika 11 Šarišské Michaľany 082 22 Vznik funkcie: 27.05.2015
   27.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roman Gubčo Ružová 2009/15 Levice 934 01 Vznik funkcie: 28.05.2014
   17.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Csollár - predseda Bohúňova 1762/26 Nitra - Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   JUDr. Martin Katriak - podpredseda Lotyšská 2 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Július Belovič - člen Jánošíkova 25 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ivan Bzdúšek - člen Hoštáky 766/21 Brezová pod Bradlom 906 13 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Vladimír Habaj - člen J. Bottu 429/6 Bošany 956 18 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Miroslav Janík - člen 355 Podvysoká 023 57 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Eva Kolajová - člen ČSA 69/27 Brezno 977 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Koza - člen Krátka 1409/17 Turčianske Teplice 039 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ľudovít Kulcsár - člen Kúpeľná 4420/41 Dunajská Streda 929 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Štefan Mácsadi - člen Slovenská 110 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Igor Matejov - člen Kubrická 93 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Peter Šipčiak - člen Vajanského 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Ján Šlauka - člen Šoltésovej 15 Liptovský Mikuláš 031 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ábel Tužinský - člen Štefana Moyzesa 442/66 Žiar nad Hronom 965 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Bohuslav Uváčik - člen 195 Žlkovce 920 42 Vznik funkcie: 01.01.2012
   Ing. Jozef Vahančík - člen Dionýza Štúra 1040 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 01.01.2012
   23.09.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   15.04.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavnej plochy parkoviska
   06.08.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.03.2002Nové obchodné meno:
   COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
   09.11.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb - ubytovanie v súkromí
   28.08.1996Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností