Vytvořte fakturu

ČECHVALAB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ČECHVALAB
IČO 35697709
TIN 2020356173
DIČ SK2020356173
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ČECHVALAB
Popradská 12242/84
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 300 392 €
Zisk 12 440 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264287924, 0264287934, 0903402280, 0911402280, 0264287941
Fax(y) 0264287941
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 496,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 144,848
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 144,848
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 52,280
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,568
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 351,974
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 228,769
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,769
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 45,085
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,085
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 78,120
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 948
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77,172
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 496,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,551
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 166,808
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 166,808
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,440
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 310,271
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 566
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 566
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 75,950
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 219,755
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,421
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,421
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,877
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,060
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,099
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,934
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 297,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 300,392
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 278,572
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,353
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 667
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 192,790
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,177
D. Služby (účtová skupina 51) 19,150
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 40,038
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,871
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,689
4. Sociální náklady (527, 528) 1,478
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,600
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,329
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,329
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,218
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,090
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 69,808
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 83
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 83
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 83
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,743
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,149
2. Ostatní náklady (562A) 4,149
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,594
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,660
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,430
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 990
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 990
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015