Vytvořte fakturu

IDEÁL Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IDEÁL Slovakia
IČO 35697733
TIN 2020356162
DIČ SK2020356162
Datum vytvoření 09 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IDEÁL Slovakia
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 796 542 €
Zisk -101 808 €
Kapitál 1 445 617 €
Vlastní kapitál 93 125 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0232553452, 0268208326, 0268208336, 0905399095
Mobile(y) 0905938176, 0905399095
Fax(y) 0232553458
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,312,366
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 127,410
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 127,410
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 127,369
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,184,371
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 312,934
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,928
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 302,006
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 51,675
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51,675
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 792,191
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 505,284
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 505,284
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 282,784
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,123
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,571
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 75
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,496
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 585
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 585
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,312,366
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,683
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 640,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 640,278
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 25,394
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,394
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -572,879
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 13,529
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -586,408
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -101,808
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,319,901
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 22,101
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 841
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 924
12. Odložený daňový závazek (481A) 20,336
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,374
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 136,292
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,800
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,492
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,420
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,524
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,138
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 17,943
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,943
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,071,483
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,148
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,148
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,793,288
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,796,542
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,789,240
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,048
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 943
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,311
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,872,735
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,267,317
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,100
D. Služby (účtová skupina 51) 295,858
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 195,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 141,771
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,151
4. Sociální náklady (527, 528) 4,335
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,240
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,186
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,186
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,093
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,403
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,281
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -76,193
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 205,013
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,098
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 9,092
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,504
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,130
2. Ostatní náklady (562A) 33,130
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,952
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,422
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37,406
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -113,599
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -11,791
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -14,672
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -101,808
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697733 TIN: 2020356162 DIČ: SK2020356162
 • Sídlo: IDEÁL Slovakia, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Září 1996
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika 13.06.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Europasta SE 640 278 € (100%) Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.02.2012Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   31.01.2012Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   23.03.2010Noví spoločníci:
   Europasta SE U Sila 246 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   22.03.2010Zrušeny spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Europasta, N.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   21.03.2008Nové predmety činnosti:
   marketing
   činnosť podnikateľských poradcov
   skladovanie
   manipulácia s tovarom
   balenie a označovanie tovaru a výrobkov
   01.01.2008Nové sidlo:
   Ľubovnianska 7 Bratislava 851 07
   31.12.2007Zrušené sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.01.2007Nové obchodné meno:
   IDEÁL Slovakia, s.r.o.
   31.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   14.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   24.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Strawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Hrdina Na Križovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika Vznik funkcie: 13.06.2006
   23.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   09.06.2006Noví spoločníci:
   Europasta, B.V. Stawinskylaan Atrium 3105 Amsterdam 1077ZX Holandsko
   Ing. Pavel Hrdina Na Křižovatkách 392 Boršov nad Vltavou 373 82 Česká republika
   08.06.2006Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   05.10.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Pekařská 1/598 Praha 5 155 00 Česká republika
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika
   04.10.2005Zrušeny spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   19.01.2005Noví spoločníci:
   ODKOLEK a.s. Ke Klíčovu 56/1 Praha 9 190 02 Česká republika
   18.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   09.11.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   08.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   03.06.2004Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká republika
   02.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba cestovinárskych výrobkov
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vyhotovovanie w w w stránok
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   administratívne práce- sekretárske služby
   prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/97 Zb.
   reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marko Pařík Pokojná 12 Praha 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 04.11.2002
   Mark Martin Žitomírska 38 Praha 110 00 Česká repulika Vznik funkcie: 25.06.2003
   Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   01.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   29.11.2002Nové obchodné meno:
   Spojené cestovinárne SK, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a.s. IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   28.11.2002Zrušené obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   26.11.2001Nové sidlo:
   Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   DELTA PEKÁRNE SLOVENSKO s.r.o. IČO: 35 742 909 Senecká cesta Šamorín
   Pekáreň a cestovináreň Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 36 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tehel Trstinová 16 Komárno
   25.11.2001Zrušené sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   11.11.1997Noví spoločníci:
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   SKUPINA DELTA SK, s.r.o. IČO: 35 694 726 Gogoľova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Ján Onderov Šalviová 38 Bratislava
   10.11.1997Zrušeny spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   IDEÁL SERVIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosťi
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   AGROFIN, obchodník s cennými papiermi, a.s. Bárdošova 2/A Bratislava
   PEKÁREŇ A CESTOVINÁREŇ Petržalka IČO: 31 322 786 Budatínska 34 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zdeněk Jurica Ševčenkova 7 Bratislava 851 01
   Ing. František Sojka Kozia 27 Bratislava 811 00
   Ing. Emília Šebová Farského 10/90 Bratislava 851 01