Vytvořte fakturu

Priemysel kameňa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Priemysel kameňa
IČO 35697814
TIN 2020324471
DIČ SK2020324471
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 585 605 €
Zisk 437 702 €
Kontaktní informace
Email info@pkdoprastav.sk
Telefon(y) 0415658511
Fax(y) 0415658513
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,338,396
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 840,114
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,041,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,235,162
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 901,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,292
3. Výrobky (123) - /194/ 893,482
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,427,406
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,425,541
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,616
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,505
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,535
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,351
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,323,580
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,323,580
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 267,780
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,502
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,502
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,099,712
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 304,672
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,396
12. Odložený daňový závazek (481A) 261,276
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 203,709
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 20,450
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,528,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,779
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,393
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,657,040
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,585,605
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,520,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 136,360
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -301,873
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 809,359
D. Služby (účtová skupina 51) 2,924,494
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,318,709
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 897,339
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 25,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 336,306
4. Sociální náklady (527, 528) 59,864
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39,497
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 479,806
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 2,018
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 889
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 149,412
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 607,919
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,621,315
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,048
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,064
2. Ostatní náklady (562A) 38,064
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,906
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,021
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 564,898
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 159,276
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -32,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,702
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35697814 TIN: 2020324471 DIČ: SK2020324471
 • Sídlo: Priemysel kameňa, Garbiarska 20, 98401, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Září 1996
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.09.2002Nové sidlo:
   Garbiarska 20 Lučenec 984 01
   25.09.2002Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   29.10.2001Nový štatutárny orgán:
   Judita Kertészová - člen Panické Dravce 47 Lučenec
   28.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   01.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Prekop - člen 57 Horná Poruba
   31.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   27.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Petrovičová - predseda Ľ. Medveckého 1392/2 Zvolen
   Marián Tumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - člen Dulov 90 Pruské
   26.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   22.01.1999Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Pavel Tretiak - podpredseda Kozačeka 30 Zvolen
   Marián Trumpach - člen Francisciho 1621/1 Zvolen
   Jaroslav Zicho - predseda Dulov 90 Pruské
   21.01.1999Zrušené sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   18.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi - podpredseda Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč - predseda Sibírska 7 Bratislava
   Dušan Mokoš - člen Asmolovova 1981/35 Zvolen
   17.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   20.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Halmi Röntgenova 10 Bratislava
   Ing. Peter Kováč Sibírska 7 Bratislava
   Ing. Dušan Mokoš Asmolovova 1981/35 Zvolen
   19.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava
   03.09.1996Nové obchodné meno:
   Priemysel kameňa, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružova dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. arch. Ivan Koniar Družicová 1 Bratislava
   Ing. Peter Lispuch - podpredseda Šafáriková 4 Pezinok
   Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda Pečnianska 25 Bratislava