Vytvořte fakturu

Priemysel kameňa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.12.2016
Basic information
Obchodní název Priemysel kameňa
IČO 35697814
Datum vytvoření 03 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Priemysel kameňa
Garbiarska 20
98401
Lučenec
Financial information
Prodej a příjem 6 585 605 €
Zisk 437 702 €
Kontaktní informace
Email info@pkdoprastav.sk
Telefon(y) 0415658511
Fax(y) 0415658513
Date of updating data: 13.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,338,396
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,881,115
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 840,114
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 840,114
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,041,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,235,162
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 224,344
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,932,124
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 649,371
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,440,776
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 901,774
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,292
3. Výrobky (123) - /194/ 893,482
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,427,406
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,425,541
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,425,541
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,492
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111,596
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,616
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101,980
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,505
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,535
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,351
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,619
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,338,396
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,132,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,323,580
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,323,580
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 267,780
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 267,780
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,502
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,502
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,099,712
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,099,712
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,206,120
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 304,672
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 43,396
12. Odložený daňový závazek (481A) 261,276
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 224,159
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 203,709
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 20,450
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 391,542
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,862,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,528,704
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,528,704
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 61,779
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,123
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 187,025
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,723
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,393
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,393
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 365,000
Date of updating data: 13.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,657,040
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,585,605
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 6,520,681
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 136,360
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -301,873
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,437
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,977,686
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 809,359
D. Služby (účtová skupina 51) 2,924,494
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,318,709
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 897,339
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 25,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 336,306
4. Sociální náklady (527, 528) 59,864
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 39,497
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 481,824
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 479,806
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 2,018
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 889
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 149,412
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,502
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 607,919
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,621,315
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,048
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,064
2. Ostatní náklady (562A) 38,064
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 78
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,906
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,021
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 564,898
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 127,196
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 159,276
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -32,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,702
Date of updating data: 13.12.2016