Vytvořte fakturu

Dopravné a inžinierske stavby - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.04.2016
Basic information
Obchodní název Dopravné a inžinierske stavby
IČO 35697857
TIN 2020826445
DIČ SK2020826445
Datum vytvoření 04 Září 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Dopravné a inžinierske stavby
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 383 542 €
Zisk 4 470 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0258318305, 0220321641, 0258318306
Fax(y) 0253413261
Date of updating data: 06.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,365,508
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 34,405
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 34,405
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 34,405
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,329,926
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 61,971
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 54,066
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,066
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,267,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 384
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,267,571
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,177
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,365,508
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 182,338
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 126,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,640
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 6,640
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,528
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,528
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,470
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,183,170
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 459
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 459
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,164,211
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,159,673
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,560
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,142,113
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 490
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 270
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,500
Date of updating data: 06.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,383,542
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,383,542
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,383,542
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,375,710
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 52,016
D. Služby (účtová skupina 51) 2,291,402
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 9,751
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,645
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,239
4. Sociální náklady (527, 528) 867
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,894
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,239
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,239
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,408
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,832
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 40,124
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 58
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 58
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 529
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 529
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -471
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,361
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,891
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,470
Date of updating data: 06.04.2016
Date of updating data: 06.04.2016