Vytvořte fakturu

REFIN S.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REFIN S.P.
IČO 35698292
TIN 2020876847
DIČ SK2020876847
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFIN S.P.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 710 594 €
Zisk 73 092 €
Kapitál 8 846 900 €
Vlastní kapitál 395 194 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243331020, +421243332250, +421243333356, +421243333633, +421243334040, +421243335365, +421243335366, +421243336060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,034,055
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,607,609
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,550,886
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 388,336
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,894,888
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 367,662
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 900,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 56,723
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,532
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 41,191
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,413,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 975,932
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,321
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 972,611
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,940,023
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,281,178
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 575,997
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 705,181
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,697
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,639,148
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 497,955
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,896
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 489,059
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 12,536
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 617
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,385
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,534
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,034,055
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,177
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 16,074
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 16,074
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 355,496
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 355,496
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,092
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,552,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,062,222
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,986,597
12. Odložený daňový závazek (481A) 75,625
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 465,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 294,453
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,453
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 136,534
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,623
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,652
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 394
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 394
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,624,654
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,710,594
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 30,165
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,594,490
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,939
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,611,874
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 304,322
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 139,451
D. Služby (účtová skupina 51) 618,792
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 16,621
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 371,453
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 371,453
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 142,890
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,345
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,720
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 562,090
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 236
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 235
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 235
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,868
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) -1,736
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,387
2. Ostatní náklady (562A) 5,387
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 217
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,632
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 95,088
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,996
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 12,301
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,695
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,092
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015