Vytvořte fakturu

AGROK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název AGROK
IČO 35698357
TIN 2020349815
DIČ SK2020349815
Datum vytvoření 16 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROK
Moravecká 32
95193
Topoľčianky
Financial information
Prodej a příjem 6 775 263 €
Zisk 13 048 €
Kapitál 6 370 080 €
Vlastní kapitál 1 829 896 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0376300541, 0514572003
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 7,676,253
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,757,998
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 27,105
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,477
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 13,628
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,730,893
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 268,657
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,062,269
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,200,016
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 149,057
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 33,421
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,473
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,910,940
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,782,796
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 337,803
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,029,686
3. Výrobky (123) - /194/ 352,262
4. Zvířata (124) - /195/ 8,921
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 54,124
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,120,101
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 753,126
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,126
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 320,653
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46,322
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,315
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,315
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,676,253
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,525,961
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,443,073
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,443,073
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 652,289
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -583,113
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -583,113
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,048
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,150,292
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,112
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,112
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,000
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,744,147
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,380,454
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,380,454
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 42,276
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 26,457
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,577
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 270,383
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,124,598
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 276,435
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,775,263
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,305,100
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 3,288,645
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 63,078
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 150,789
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 315,229
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,652,422
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,692,888
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,339,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,891,937
D. Služby (účtová skupina 51) 711,027
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 905,718
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 645,284
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 215,541
4. Sociální náklady (527, 528) 44,893
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 110,906
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 643,289
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 643,289
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,428
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,191
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,375
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -134,744
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,850
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7,850
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7,850
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,125
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 63,070
2. Ostatní náklady (562A) 63,070
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,055
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -69,275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,100
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 52
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 52
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,048
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016