Vytvořte fakturu

SYNEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Obchodní název SYNEKT
IČO 35698519
TIN 2020310963
DIČ SK2020310963
Datum vytvoření 18 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYNEKT
Záhradnícka 66
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 234 €
Zisk -5 436 €
Kapitál 44 599 €
Vlastní kapitál 4 152 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0220718924
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,878
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 20,146
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 20,146
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,146
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,732
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,459
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,076
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,076
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,273
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,525
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,878
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,163
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 38,448
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -18,820
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) -1
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -18,819
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,436
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,715
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 324
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,391
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,551
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,551
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,897
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 657
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,286
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,234
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 14,519
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,715
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,802
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,085
D. Služby (účtová skupina 51) 664
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,348
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,810
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,482
4. Sociální náklady (527, 528) 56
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 506
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,295
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,295
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 904
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,568
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,770
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 908
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 908
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -908
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,476
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,436
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015