Vytvořte fakturu

DOLIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název DOLIS
IČO 35698586
TIN 2020310919
DIČ SK2020310919
Datum vytvoření 19 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOLIS
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 286 685 €
Zisk -51 454 €
Kapitál 1 151 110 €
Vlastní kapitál 14 191 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252630541, 0252968027, 0220700662
Fax(y) 0220700659
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,391,791
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 323,243
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,225
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,869
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 5,356
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 315,018
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 240,049
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 74,969
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,064,494
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 119,855
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,855
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 813,695
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 811,362
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 811,362
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,333
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 130,944
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,199
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 126,745
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,054
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,054
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,391,791
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,561
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 57,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 57,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,015
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,015
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -51,454
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,376,802
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 427,213
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 425,810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 809
12. Odložený daňový závazek (481A) 594
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 942,962
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 921,335
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 921,335
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,998
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,970
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,058
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,726
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,875
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,627
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,627
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,428
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,428
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,018,661
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,286,685
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,364,649
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 654,012
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 244,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,024
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,302,569
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,014,292
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,697
D. Služby (účtová skupina 51) 1,773,867
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 105,453
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,762
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,909
4. Sociální náklady (527, 528) 782
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,644
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 142,541
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 142,541
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 186,231
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,844
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,884
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,805
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 696
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 696
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,177
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,986
2. Ostatní náklady (562A) 20,986
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,191
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,481
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -48,365
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,089
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,896
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 193
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -51,454
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016