Vytvořte fakturu

Intech Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název Intech Slovakia
IČO 35698616
TIN 2020310930
DIČ SK2020310930
Datum vytvoření 19 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Intech Slovakia
Vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 651 969 €
Zisk 139 003 €
Kapitál 4 229 481 €
Vlastní kapitál 1 171 445 €
Kontaktní informace
Email centrum@intechenergo.sk
webové stránky http://www.intechenergo.sk
Telefon(y) +421263814343, +421263814344
Fax(y) 0263814344
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,514,237
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,850,192
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,760
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,760
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,497,607
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,439,777
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 57,830
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 350,825
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 350,825
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,635,631
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,329,051
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,637
3. Výrobky (123) - /194/ 1,197,452
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 115,962
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,400,617
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 51,258
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,258
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,344,045
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,314
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,361,821
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 857,821
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 857,821
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,167
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 450,833
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 544,142
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,744
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 534,398
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,414
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 28,414
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,514,237
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,462,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,314,950
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,314,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 139,003
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,025,625
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 118,593
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 80,180
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 13,212
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 25,201
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 443,400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,201,314
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,225,901
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,225,901
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 89,803
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 752,206
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 32,834
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,371
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,237
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,962
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 35,308
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,433
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,875
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,227,010
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,025,696
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 923,376
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 102,320
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,736,436
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,651,969
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 667,311
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 2,393,833
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,675,293
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 441,418
V. Aktivace (účtová skupina 62) 341,229
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,001
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130,884
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,452,588
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 626,664
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,337,072
D. Služby (účtová skupina 51) 3,446,148
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 714,463
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 505,423
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 178,526
4. Sociální náklady (527, 528) 30,514
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,503
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,429
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,429
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,123
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 120,186
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 199,381
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,109,200
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62,106
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 9,150
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 9,150
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41,429
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41,429
XII. Kurzové zisky (663) 11,527
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,322
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,111
2. Ostatní náklady (562A) 43,111
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,697
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,514
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,216
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 197,165
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 58,162
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,456
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 36,706
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 139,003
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016