Vytvořte fakturu

Datapac - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Datapac
IČO 35698870
TIN 2020327364
DIČ SK2020327364
Datum vytvoření 26 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Datapac
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 108 669 €
Zisk 618 104 €
Kapitál 1 716 652 €
Vlastní kapitál 1 451 221 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255410372, +421244441390
Mobile(y) +421903599245, +421903697245, +421903692245, +421903696245
Fax(y) 0244441390
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,394,114
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 137,003
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 33,180
2. Software (013) - /073, 091A/ 30,670
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 2,510
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 103,823
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 76,559
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 27,264
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,245,154
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 101,427
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 101,427
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 306,908
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 976
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 976
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 305,932
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,794,849
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,794,849
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,794,849
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,970
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 626
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 41,344
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 11,957
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,957
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,394,114
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,244,905
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 619,497
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 620,097
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -600
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 618,104
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,141,509
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 35,749
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 14,448
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 18,590
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,711
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,083,840
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 821,813
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 821,813
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,729
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,343
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 207,249
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,706
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 21,920
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,420
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 7,700
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 36
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 7,664
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,106,136
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,108,669
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,083,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,022,814
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,533
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,140
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 649,227
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 89,575
D. Služby (účtová skupina 51) 2,034,026
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 459,450
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 343,836
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 106,944
4. Sociální náklady (527, 528) 8,670
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 969
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 49,205
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 49,205
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,688
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 812,529
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,333,308
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 965
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 959
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 959
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,748
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,228
2. Ostatní náklady (562A) 3,228
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 689
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 831
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,783
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 808,746
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 190,642
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 190,642
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 618,104
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016