Vytvořte fakturu

SEGUM - trade - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SEGUM - trade
IČO 35699027
TIN 2020324383
DIČ SK2020324383
Datum vytvoření 27 Září 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEGUM - trade
Bosákova 5
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 588 520 €
Zisk 67 699 €
Kapitál 6 114 776 €
Vlastní kapitál 2 175 214 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244635104, 0244635232, 0220702380, 0220702381, 0220702382, 0220702384, 20702384
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,120,502
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,906,135
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,609,116
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 687,517
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,845,030
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,785
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 14,958
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 39,826
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,297,019
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,297,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,195,109
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 776,146
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 776,146
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 121,416
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 121,416
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,416
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 297,547
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,084
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 272,463
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,258
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 19,258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,120,502
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,242,913
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 338,578
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 338,578
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 13,973
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 13,973
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 1,693,562
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 1,693,562
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 129,101
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 255,486
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -126,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,699
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,877,589
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,511
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 10,511
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,075,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 583,086
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 475,307
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,307
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,515
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 29,204
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,512
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,548
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 18,286
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,286
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,190,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,588,796
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,588,520
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,413,562
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 100,124
V. Aktivace (účtová skupina 62) 592
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,242
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,465,758
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,869,270
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,946
D. Služby (účtová skupina 51) 686,423
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 595,893
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 427,239
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 149,902
4. Sociální náklady (527, 528) 18,752
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 17,312
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 109,664
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 109,664
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,973
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 88,277
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,762
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 864,639
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 277
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 176
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 176
XII. Kurzové zisky (663) 101
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52,427
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 28,112
2. Ostatní náklady (562A) 28,112
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,376
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 22,939
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,150
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,612
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,913
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,913
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,699
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015