Vytvořte fakturu

JES Group - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název JES Group
IČO 35699493
TIN 2020327584
DIČ SK2020327584
Datum vytvoření 02 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo JES Group
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 432 158 €
Zisk -33 790 €
Kapitál 2 665 719 €
Vlastní kapitál 520 258 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911452030
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,155,726
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,333,667
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,333,667
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 139,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 273,342
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 419,582
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 501,743
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,000,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,000,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 818,018
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 516,609
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 499,977
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 499,977
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 301,409
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,710
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 292,699
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,041
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,041
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,155,726
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 423,614
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,850
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,850
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 323,554
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 323,554
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,790
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,732,112
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 424
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 424
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,731,688
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,451
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,451
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,656,489
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,445
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,783
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,520
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,411,684
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,432,158
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 393,688
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,017,996
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,807
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,441,645
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 363,941
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,926
D. Služby (účtová skupina 51) 629,901
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 91,766
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 66,916
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,693
4. Sociální náklady (527, 528) 2,157
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,339
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 302,889
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 302,889
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,883
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,487
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,916
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 42
XII. Kurzové zisky (663) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 399
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 395
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -347
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,834
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 23,956
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 23,956
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,790
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016