Vytvořte fakturu

PROTAX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROTAX
IČO 35699582
TIN 2020340795
DIČ SK2020340795
Datum vytvoření 03 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTAX
Líščie údolie 92
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 166 203 €
Zisk -5 445 €
Kapitál 78 880 €
Vlastní kapitál -13 337 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 06544057765440577, 065465440577
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 68,376
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 56,084
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 52,200
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,200
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 5,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,884
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,884
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,292
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,867
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) -111
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -111
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,978
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,207
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,207
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,207
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,218
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,781
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 437
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 68,376
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,782
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) -1
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 483
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 483
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,459
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,076
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,535
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,445
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,158
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,486
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 210
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,276
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 72,672
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 57,960
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,960
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 154
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 137
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,668
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,680
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 166,203
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 166,203
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 112
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 144,152
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,617
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,322
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 164,319
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 116,282
D. Služby (účtová skupina 51) 27,653
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 11,729
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,184
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,545
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,356
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,356
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,228
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,884
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,946
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,369
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,946
2. Ostatní náklady (562A) 5,946
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 423
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,369
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,485
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015