Vytvořte fakturu

GPJ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GPJ
IČO 35699701
TIN 2020327397
DIČ SK2020327397
Datum vytvoření 04 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GPJ
Podlučínskeho 13
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 852 €
Zisk -50 283 €
Kontaktní informace
Email info@ergoline.sk
Telefon(y) 0263452533, 0263452422, 0905501027
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 62,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 42,451
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 42,451
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,758
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 38,693
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,592
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,987
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,987
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,463
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,087
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,087
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 376
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,142
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 678
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 464
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 61
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 61
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 62,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -251,650
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -208,670
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,408
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -298,078
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,283
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 313,754
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,775
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,030
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -255
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 280,202
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81,497
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,497
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 180,989
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,771
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 266
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,263
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,416
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 830
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 830
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,947
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 70,807
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 75,852
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 63,758
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 7,049
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,001
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,219
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 55,818
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,465
D. Služby (účtová skupina 51) 25,823
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,277
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 6,110
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,135
4. Sociální náklady (527, 528) 32
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 419
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,413
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,413
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,722
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 282
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,367
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -16,299
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,956
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 4,200
2. Ostatní náklady (562A) 4,200
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,756
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,956
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,323
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,283
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015