Vytvořte fakturu

KLIPSON system - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.02.2016
Basic information
Obchodní název KLIPSON system
IČO 35699779
TIN 2020327441
DIČ SK2020327441
Datum vytvoření 03 Říjen 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIPSON system
Zlatovská 2205
91105
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 342 262 €
Zisk 5 118 €
Kapitál 184 646 €
Vlastní kapitál 105 565 €
Date of updating data: 01.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 265,641
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 85,710
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 85,710
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 67,579
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 18,131
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 179,238
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 90,747
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 63,810
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,810
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,356
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 25,581
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 88,491
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 86,440
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,051
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 693
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 693
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 110,682
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 140,508
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 451
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 451
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -42,067
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 101,723
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -143,790
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,959
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,317
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,317
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 152,642
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96,509
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,509
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,826
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 756
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,551
Date of updating data: 01.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 341,861
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 342,262
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 39,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 301,961
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 329,836
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 39,900
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 134,439
D. Služby (účtová skupina 51) 81,515
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 33,764
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,851
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,778
4. Sociální náklady (527, 528) 135
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,021
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,661
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,661
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,536
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,426
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,007
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,395
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,001
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,001
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 394
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,395
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,031
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,913
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,913
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,118
Date of updating data: 01.02.2016
Date of updating data: 01.02.2016