Vytvořte fakturu

Festin - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.12.2016
Basic information
Obchodní název Festin
IČO 35700165
TIN 2020861931
DIČ SK2020861931
Datum vytvoření 08 Říjen 1996
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Festin
Plynárenská 7/A
82460
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 711 486 €
Zisk 93 875 €
Kapitál 4 648 380 €
Vlastní kapitál -20 479 €
Kontaktní informace
Email info@salvefinance.com
Telefon(y) 0220664400
Date of updating data: 23.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,062,763
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,299
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,299
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 5,299
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,036,816
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,418
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,418
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 958,219
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 586,025
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 586,025
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 354,102
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,042
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,967
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,083
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,179
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 75,915
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 20,648
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 903
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 19,745
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,763
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,072
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 99,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 99,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,998
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,998
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 144,699
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 144,699
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 93,875
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 504,691
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 133
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 133
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 30,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 30,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 448,864
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,710
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,710
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 244,154
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 907
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 564
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153,281
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,694
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,694
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 200,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 200,000
Date of updating data: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,597,638
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,711,486
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 34,032
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,563,607
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 9,761
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,086
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,653
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 48,842
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,298
D. Služby (účtová skupina 51) 1,061,339
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 163,208
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 119,721
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 39,248
4. Sociální náklady (527, 528) 4,239
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 34,231
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,911
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,911
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,807
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,133
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 217,884
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 98,833
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 468,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28,675
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 375
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 375
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27,304
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27,304
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 996
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,861
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,126
2. Ostatní náklady (562A) 5,126
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 14,729
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,814
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 107,647
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,772
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,772
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 93,875
Date of updating data: 23.12.2016
Date of updating data: 23.12.2016